Skip to content

Vi på All Things Live Sweden tycker det är viktigt med personlig integritet och skyddar all din data samt behandlar den med stor respekt. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter och annan information. Den beskriver också vad du har för rättigheter kopplat till dina uppgifter. Vårt mål är att vara så tydliga och transparenta som möjligt, men om du skulle undra över något är du självklart välkommen att höra av dig till oss. Enklast är att du mailar oss på info@allthingslive.se

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även foton på individer och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

All Things Live Sweden, Org.nr: 556680-8381, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du t.ex. köper biljetter till våra evenemang, besöker vår hemsida eller blir medlem i vår kundklubb samlar vi in olika typer av information, t.ex. namn, ålder, adress, telefonnummer och e-postadress. Vår utgångspunkt är alltid att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Under nästa punkt får du en mer detaljerad beskrivning över vilka personuppgifter vi samlar in, för vilket ändamål och de lagliga grunder vi stödjer oss på.

Hur använder vi dina personuppgifter och till vilket ändamål?

Nedan specificeras de ändamål vi har med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för respektive ändamål, vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på och hur länge personuppgifterna lagras.

För uppfyllande av våra åtaganden mot dig i samband med evenemangsbesök

Vi kan i vissa fall behöva använda dina personuppgifter innan, i samband med eller efter ditt evenemangsbesök. Det kan t.ex. röra sig om viss information som måste gå ut till dig som besökare innan evenemanget, hantering av frågor, klagomål eller reklamationer etc. Sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig köpet. De personuppgifter vi lagrar och hanterar är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, samt information om vilket evenemang som du har köpt biljett till. Det kan också gälla uppgifter om särskilda behov som du som besökare har lämnat till oss, t.ex. om du sitter i rullstol, har ledsagare med dig eller liknande. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

För hantering av kundserviceärenden

Vi använder även dina personuppgifter i samband med kundserviceärenden, d.v.s. för kommunikation och besvarande av eventuella frågor som du ställer till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier). Sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att upprätthålla en bra service för våra kunder. De personuppgifter vi lagrar och hanterar är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och övriga uppgifter som du lämnar till oss i ett sådant ärende. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att handlägga ärendet eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

För information och marknadsföring av våra evenemang

Vi använder vidare dina personuppgifter för att kommunicera med dig i informations- och marknadsföringssyfte, vilket gör att vi kan hålla dig uppdaterad om All Things Live Sweden’s kommande evenemang. Sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna informera dig om kommande evenemang som vi tror att du kan vara intresserad av. De personuppgifter vi lagrar och hanterar är namn, e-postadress, telefonnummer och uppgift om vilka evenemang du har köpt biljett till. Vi använder oss av profilering i vår marknadsföring på sätt som närmare beskrivs nedan, för att kunna ge dig relevanta och anpassade erbjudanden och information. Läs mer om den profilering vi använder oss av här. Dessa personuppgifter lagras endast under den tid som kundrelationen till oss består. Vi tillämpar en gallringsprincip som innebär att om du inte har öppnat något av våra utskick under en period av 12 månader, så raderas dina personuppgifter från våra marknadsföringslistor. Du kan även när som helst avregistrera dig från våra marknadsföringsutskick genom att använda den länk för avregistrering som finns i samtliga erbjudanden vi skickar till dig via e-post, eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten ”Kontaktuppgifter”. Även om dina personuppgifter raderas från våra marknadsföringslistor enligt ovan, så kommer din mailadress fortfarande att lagras i en s.k. spärrlista för att säkerställa att du inte får fler marknadsföringsutskick.

För hantering inom ramen för kundklubben

Om du har anmält dig till vår kundklubb kommer vi att använda dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap samt för att kommunicera med dig i informations- och marknadsföringssyfte, t.ex. genom utskick av nyhetsbrev, information om kommande evenemang, tävlingar etc. Sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i vår kundklubb. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig medlemskap. De personuppgifter vi lagrar och hanterar är namn, adress, ålder, e-postadress, telefonnummer samt information om de intressen som du har uppgivit vid ansökan om medlemskap. Vi kan även koppla ihop denna information med övrig information som vi har om dig, t.ex. vilka evenemang du har köpt biljetter till. Vi använder oss av profilering i vår marknadsföring på sätt som närmare beskrivs nedan, för att kunna ge dig relevanta och anpassade erbjudanden och information. Läs mer om den profilering vi använder oss av här. Dessa personuppgifter lagras till dess att medlemskapet i kundklubben avslutas genom att du kontaktar oss via de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten ”Kontaktuppgifter”. Vi tillämpar även en gallringsprincip som innebär att om du inte har öppnat något av våra utskick under en period av 12 månader, så raderas dina personuppgifter från våra marknadsföringslistor. Du kan även när som helst avregistrera dig från våra marknadsföringsutskick genom att använda den länk för avregistrering som finns i samtliga erbjudanden vi skickar till dig via e-post. Även om dina personuppgifter raderas från våra marknadsföringslistor enligt ovan, så kommer din mailadress fortfarande att lagras i en s.k. spärrlista för att säkerställa att du inte får fler marknadsföringsutskick.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar

Om du har anmält dig till någon av våra tävlingar kommer vi att använda dina personuppgifter för kommunikation innan och efter tävlingen (t.ex. bekräftelse på anmälning, frågor eller utvärderingar), samt för administration av deltagare i tävlingen och förmedling av eventuella vinster. Denna behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingen. De personuppgifter vi lagrar och hanterar är t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter lagras endast under den tid som tävlingen (inklusive eventuell utvärdering) pågår, samt om tävlingspriserna avser biljetter till ett av våra evenemang, till dess att evenemanget har genomförts.

För att förbättra vår hemsida

För att vi ska kunna förbättra hemsidans funktionalitet och din användarupplevelse av vår hemsida använder vi oss av cookies. Läs mer om vår cookie-policy här. Vi använder oss också av data på aggregerad nivå för att analysera användarbeteenden och –mönster på vår hemsida. Aggregerade uppgifter av sådant slag innehåller inte några personuppgifter som kan kopplas till dig.

Profilering

Vi vill säkerställa att all marknadsföring kring våra evenemang är relevant i relation till dina intressen och därför använder vi oss av s.k. profilering. Personuppgifterna delas in i s.k. kundsegment baserat på vilken typ av evenemang som du har köpt biljetter till och eventuella intressen som du har uppgivit, och på så sätt kan vi skicka ut den information och de erbjudanden till dig som vi tror att du har störst intresse av. Vi använder oss också av profilering i vår kommunikation och marknadsföring via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än www.allthingslive.se t.ex. för att skapa lookalike-målgrupper och liknande. Du kan närsomhelst invända mot den profilering som utförs genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten ”Kontaktuppgifter”.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan få tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: i) uppgifter som du tillhandahåller oss direkt; ii) uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida; iii) uppgifter som vi får när du anmäler dig till vår kundklubb; och iv) uppgifter som vi får från tredje part (företag, arenor, konsertlokaler, teatrar etc. som säljer biljetter till våra evenemang, s.k. biljettombud).

Informationsdelning med tredje part

Personuppgiftsbiträden

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med

i) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig lagring, drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar och IT-system)

ii) Marknadsföring (sociala medier, webbanalysföretag, annonspartners, och andra samarbetspartners etc.); och
iii) Biljettförsäljning (företag, arenor, konsertlokaler, teatrar etc. som säljer biljetter till våra evenemang, s.k. biljettombud).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de blir bundna av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna integritetspolicy och tillämplig lag. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Behandling av personuppgifter som görs av våra biljettombud för deras egna ändamål och syften, faller inte in under denna integritetspolicy. För sådan behandling är biljettombuden självständigt personuppgiftsansvariga, och då gäller det företagets integritetspraxis och personuppgiftshantering.

Vår hemsida och våra tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan också använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part. Information som samlas in av tredje part, vilket kan omfatta t.ex. platsdata eller kontaktuppgifter, regleras av den tredje partens integritetspraxis och personuppgiftshantering.

Vi rekommenderar att du sätter dig in i våra biljettombuds samt relevanta tredje parters integritetspolicys för att du ska förstå hur dessa företag behandlar dina personuppgifter.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, få tillgång till dessa personuppgifter (inkluderande ändamålet med behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder (om möjligt), information om varifrån uppgifterna har samlats in, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Rätt till rättelse

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering av dina personuppgifter (rätt att bli bortglömd)

Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det gäller t.ex. följande situationer: i) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlats; ii) om du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse; iii) om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering); och iv) om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter, eller om behandlingen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden ärendet utreds. Om behandlingen har begränsats i enlighet med sådan grund får vi bara, med undantag för lagring, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om vi har fått ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående punkter:

Berättigat intresse (inklusive profilering):

I de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål (inklusive eventuell profilering som stödjer sig på denna grund) har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Direktmarknadsföring (inklusive profilering):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du kan även invända mot s.k. profilering som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Rätt till dataportabilitet

Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Behörig tillsmyndighet

Datainspektionen är behörig tillsynsmyndighet. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Säkerhet och skydd om dina personuppgifter

Vi tar frågan om säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Vi kommer att skydda dina personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, t.ex. brandväggar, åtkomstbegränsning, virusskydd etc., för att uppgifterna inte oavsiktligt eller olovligen ska förstöras eller förloras och för att de inte ska komma till obehörigs kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Vi ser vidare till att dina personuppgifter är säkra genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla anställda på All Things Live Sweden, och endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av grundläggande betydelse för vår behandling av personuppgifter (t.ex. vid ändring av angivna ändamål eller om personuppgifterna ska börja överföras till tredje land) eller andra uppdateringar som kan vara av grundläggande betydelse för dig, kommer du att få information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy och databehandling eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, invända mot en intresseavvägning eller något annat, vänligen kontakta oss genom att maila till info@allthingslive.se.

All Things Live Sweden

A House, Östermalmsgatan 26A
114 26 Stockholm
Telefonnummer (växel): 08-440 92 00
Hemsida: www.allthingslive.se

Integritetspolicyn uppdaterad 2022-02-02