Skip to content

Allmänna villkor 

Dessa villkor gäller mellan Arrangören (All Things Live) och Kunden vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören med hjälp av officiella biljettåterförsäljare (Tjänsten). Vilken återförsäljare som används beror på var evenemanget hålls. När du köper biljetter godkänner du som kund dessa Allmänna villkor. Du bekräftar även att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp.

Dessa allmänna villkor uppdaterades den 13 april 2021.

Vi rekommenderar alltid alla att köpa biljett via den officiella biljettåterförsäljaren. Det är det enda sättet att garantera biljettens äkthet eller att den inte säljs till överpris.

De länkar som publiceras i våra officiella kanaler (hemsida, sociala medier m.m.) leder alltid till en officiell biljettåterförsäljare. Är du som konsument osäker på vilken som är den officiellt biljettåterförsäljaren till evenemanget du vill gå på, kontakta oss på biljett@allthingslive.se.

Om du trots detta köper biljett i andra hand kan vi som arrangör inte i förväg kontrollera att din biljett är giltig. Om biljetten visar sig vara falsk eller kopierad kommer du inte att komma in på evenemanget.

Service- och leveransavgifter

Utöver biljettpriset betalar du även en serviceavgift, baserat på biljettens pris. Serviceavgiften är inkluderad i det biljettpris som visas. Information om tillämplig serviceavgift framgår i samband med biljettköpet, samt på orderbekräftelsen och biljetten.

I det fall du har valt att få din biljett skickad till dig via post, betalar du även en leveransavgift. Hur stor leveransavgiften är beror på vart biljetten ska skickas.

Betalning

Alla priser är angivna inklusive moms, skatter och serviceavgift, dock exklusive eventuell leveransavgift, vilken anges separat. Betalning av biljetter sker genom biljettåterförsäljaren och deras utvalda tredjepartsleverantörer av betaltjänster (nedan ”Betaltjänstleverantörer”). Din användning av en Betaltjänstleverantörs tjänst regleras av sådan Betaltjänstleverantörs allmänna villkor. Vid frågor rörande en betalning via en Betaltjänstleverantör kontakta Betaltjänstleverantören direkt. Vid frågor i samband med övriga betalningar kontakta biljettåterförsäljaren.

Villkor för biljettköpet

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp. Du är själv ansvarig för att leveransuppgifter och övriga uppgifter är korrekt angivna vid köpet (rätt e-postadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt biljettkategori, rätt arena o.s.v.), och att biljetten kommit dig tillhanda i god tid innan evenemanget äger rum. Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Du får inte förändra, förvanska eller dölja information (såsom exempelvis pris) som är angivet på biljetten.

Förlorad biljett ersätts ej. Om du har valt e-biljett som leveransalternativ har du dock möjlighet att via ditt kundkonto själv skriva ut en ny biljett. Observera att e-biljetter har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett. Om biljetten makuleras av någon anledning, så gäller inte streckkoden längre.

Om du får förhinder inför ett evenemang är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan, observera dock att en del priskategorier är förknippade med särskilda villkor där ID efterfrågas, t.ex. studentkort, pensionärsrabatt, kundklubbserbjudande eller liknande. Om ett evenemang har personliga biljetter, och överlåtelse ej är möjligt, så framgår det tydligt vid köpet. För vissa evenemang erbjuder All Things Live möjlighet att byta datum inom samma produktion. Sådant byte kan endast genomföras fram till 7 dagar innan evenemanget äger rum. Byte av biljetter kan endast ske i mån av plats mot biljetter med samma eller högre pris inom samma evenemang och på samma spelställe. En ombokningsavgift tas ut av biljettåterförsäljaren. För mer information om vilka evenemang där byte är möjligt kontakta biljett@allthingslive.se.

Vi ber dig särskilt uppmärksamma att All Things Live inte ansvarar för biljetter som är köpta från andra personer, organisationer och företag än All Things Live och/eller deras officiella biljettåterförsäljare.

I det fall du väljer att teckna en avbeställningsförsäkring så gäller aktuellt försäkringsbolags villkor. All Things Live åtar sig inte något ansvar för eventuella avbokningar och/eller sådan försäkring.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från All Things Live. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

All Things Live förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall du som kund inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå All Things Live:s Allmänna villkor. Detta gäller bland annat om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella leveransavgifter. All Things Live kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Du som kund ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen. Detta är viktigt eftersom du själv blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av ditt användarnamn och/eller kundkonto, d.v.s. även om någon obehörig har använt användarnamnet och/eller kundkontot.

Vid evenemangstillfället

Giltig biljett måste uppvisas för att du ska bli insläppt på evenemanget, oavsett ålder. Observera att bokningsbekräftelsen inte är giltig som biljett, utan själva biljetten ska medtagas/uppvisas. Biljetten behöver dock inte skrivas ut, det räcker med att visa upp biljetten i mobilen om du har en smartphone eller motsvarande.

Observera att åldersgräns gäller för vissa evenemang. Information om aktuell åldersgräns framgår av informationen kring evenemanget som ges i samband med biljettköpet.

Sena besökare kan inta sina platser så snart våra publikvärdar bedömer att det är möjligt. För att inte störa övrig publik kan de vara tvungna att vänta på ett lämpligt tillfälle under konserten. I enstaka tillfällen kan det hända att vi inte kan släppa in besökare efter konsertstart. Sen ankomst berättigar inte till återköp av biljetten.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som stör ett evenemang.

Missnöjen och klagomål på evenemang

Ibland kan det hända att sikten från en viss plats skyms av exempelvis teknik- och scenutrustning som tillkommit under scenbygget. I sådant fall eller vid andra problem med platserna såsom störningar från andra gäster, ber vi dig att snarast möjligt ta kontakt med personalen på spelstället så att de kan hjälpa dig. Vi försöker vid sådana tillfällen alltid i möjligaste mån erbjuda en annan plats. Detta gäller dock ej platser som har sålts som ”skymd sikt”, ”sidosikt” eller liknande.

Eventuella klagomål måste alltid framföras på plats under evenemanget. Efter genomfört evenemang betraktas platsen som godkänd av dig som besökare.

Inställda evenemang

Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang skall du omedelbart kontakta oss och följa de instruktioner som skickas till den adress du angett vid biljettköpet. Det är All Things Live som ansvarar för frågor om t.ex. återlösen av biljetter. Köpta biljetter återbetalas endast i händelse av inställt evenemang. Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras alls. Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är således inte att betrakta som ett inställt evenemang, och ersättning för biljetterna återbetalas då normalt inte. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och leveransavgifter. All Things Live:s ansvar vid inställt evenemang är begränsat till erlagt biljettpris (med undantag av erlagd serviceavgift och/eller leveransavgift) och All Things Live ersätter inte eventuella förluster eller andra kostnader som har uppstått i samband med ett inställt evenemang. Vid ändring av datum gäller biljetten i stället vid det nya datumet, om inget annat anges.

Återbetalning

Om du har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall du inom 30 dagar från det att information om förändring offentliggjorts samt meddelats via den e-post du angav vid biljettköpet, meddela All Things Live ditt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har du ej rätt till återbetalning.

Återbetalning görs av säkerhetsskäl endast till den person som genomfört köpet. Identitet ska kunna styrkas.

Immateriella rättigheter

All Things Live förbehåller sig rätten till Webbsidan (www.allthingslive.se) och/eller Tjänsten och dess innehåll. Allt material som görs tillgängligt genom Webbsidan och/eller Tjänsten samt formgivning och övriga underliggande rättigheter till Webbsidan och/eller Tjänsten (t.ex. varumärken, firmanamn, rekommendationer, texter, grafik, bilder, ljud, elektroniska dokument, databaser, användardesign, programvaror och programprodukter) är All Things Live:s, eller någon av All Things Live:s samarbetspartners, immateriella rättigheter, och får inte kopieras, bearbetas och/eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från All Things Live. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar.

Rätten till ändringar på Webbsidan, i Tjänsten och/eller i Allmänna villkor

All Things Live har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort produkter, material och/eller innehåll som ingår på Webbsidan och/eller i Tjänsten, och begränsa tillgång till Webbsidan och/eller Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. All Things Live har, när som helst, rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Länkar

Webbsidan och Tjänsten kan innehålla länkar till webbsidor som underhålls av en tredje part. För användandet av dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredje part. All Things Live ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Personuppgifter

All Things Live registrerar och använder personuppgifter om dig i enlighet med All Things Live:s integritetspolicy som du kan hitta här.

Frågor och klagomål

Om du har frågor eller klagomål kring biljettköpet kan du kontakta biljettåterförsäljaren. Om du har frågor eller klagomål kring evenemanget kan du kontakta All Things Live.

Om en gemensam lösning inte går att hitta och du vill föra ärendet vidare kan du hänvisa tvisten till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också vända dig med klagomål till Konsumentverket. Du hittar kontaktuppgifter till Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket på deras respektive hemsidor, arn.se och konsumentverket.se

Ansvar

All Things Live och/eller biljettåterförsäljaren ansvarar inte för och ersätter inte skada eller eventuell förlust som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Webbsidan och/eller Tjänsten.

All Things Live och/eller biljettåterförsäljaren tar inte på sig något ansvar för dig utöver vad som framgår i dessa Allmänna villkor samt eventuell tillämplig tvingande lagstiftning. All Things Live och/eller biljettåterförsäljaren kan aldrig hållas ansvarig för indirekt förlust eller följdskador, däribland förlust eller korruption av data.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter All Things Live Sweden:

All Things Live Sverige AB
Org.nr: 556680-8381
Adress: A house, Östermalmsgatan 26 A, 114 26 Stockholm
Telefon: 08-440 92 00
E-post: biljett@allthingslive.se

Övrigt

All Things Live reserverar sig för eventuella fel avseende prisuppgifter och för utsålda evenemang. All Things Live förbehåller sig rätten att ändra på platstilldelningen inom samma biljettkategori, samt att flytta dig till en annan kategori mot att betala dig en eventuell prisskillnad.

Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna villkor.